วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาซญากรรม ซึ่งเป็น ภารกิจหลักของสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ

ระบบ CRIMES

ศทก. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศและหน่วยงานที่มีอำนาจใน การสืบสวน สอบสวนคดีอาชญากรรมให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

บริการตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน

เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าทางคดีของตนเองได้ ว่าปัจจุบันคดีของตนเองดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

ระบบความคืบหน้าของคดี

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เป็นไปตามลำดับขั้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาซญากรรม ซึ่งเป็น ภารกิจหลักของสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ

ระบบ CRIMES

ศทก. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศและหน่วยงานที่มีอำนาจใน การสืบสวน สอบสวนคดีอาชญากรรมให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

บริการตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาซญากรรม ซึ่งเป็น ภารกิจหลักของสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ

ระบบความคืบหน้าของคดี

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาซญากรรม ซึ่งเป็น ภารกิจหลักของสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ

ประโยชน์ของระบบ CRIMES ต่อประชาชน


1. ประชาชนได้รับการบริการ การอำนวยความยุติธรรมในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วลดเวลาการรอคอยการแจ้งความที่สถานีตำรวจ
2. ประชาชนสามารถได้รับการบริการที่เป็นธรรมสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามความคืบหน้าทางคดีจากพนักงานสอบสวนได้
3. การบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติและการบริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถส่งต่อข้อมูลผ่านระบบให้กับหน่วยงานในระบวนการยุติธรรม ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทั้งกระบวนการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
5. ประชาชนมีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

Show Buttons
Hide Buttons
เข้าสู่เว็บไซต์
Some text some message..