นโยบายเว็บไซต์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประกาศนโยบายเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

นโยบายเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
Website Central Information Technology Center

วัตถุประสงค์
เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
งานสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็น ภารกิจหลัก
ของสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางได้แจ้ง
ให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดการให้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์
1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช็น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดย
ผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2. เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะ
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบ
เนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหา
อย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด
เป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของ
ผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
7. ในกรณีที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็น
ปัจจุบันเสมอแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่
ต่อเนื่อง
2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง และ
ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้
สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง
หรือรบกวนบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
5. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหา
ข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นๆ
ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของ
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายใน
ของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางแล้วเท่านั้น และในการให้ความ
ยินยอมดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่
เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางหรือผู้ให้อนุญาตแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ
ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง หรือผู้ให้อนุญาตแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางเป็นผู้จัดทําขึ้น
ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางกําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

Show Buttons
Hide Buttons
เข้าสู่เว็บไซต์
Some text some message..