เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวน สอบสวนคดีอาชญา ซึ่งในปัจจุบันยังขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับหน่วยงานกลาง ที่มีหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานสืบสวนสอบสวน เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนสามารถบันทึกจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางเดียวกันได้เสร็จสิ้น ณ หน่วยงานนั้นๆ และสามารถประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่าง

 

รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนของการนำเข้าและการ จัดเก็บข้อมูล เป็นวิธีลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานและรองรับการที่จะประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน เนื่องจากระบบงานดังกล่าวใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนในการออกแบบ เพื่อให้สนองรับต่อความต้องการใช้ระบบของสถานีตำรวจการจัดหาระบบต้องเสียเวลาการจัดเตรียมและดำเนินการอย่างมากจะต้องทำโดยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยอาศัยความรู้ทางศาสตร์เกี่ยวกับเครือค่ายระบบคอมพิวเตอร์การบริหารและดำเนินโครงการ

Show Buttons
Hide Buttons
เข้าสู่เว็บไซต์
Some text some message..